terug

Partneroverzicht

Hieronder tref je een overzicht van de partnerorganisaties van de Vrijwilligersacademie.

Hieronder tref je een overzicht van de partnerorganisaties van de Vrijwilligersacademie. Je kunt ook een overzicht van de partners downloaden.

Amsterdamse Daklozenkrant

Doelstelling van de stichting is dak- en thuislozen te helpen zichzelf te helpen. Door de verkoop van de krant kunnen dak- en thuislozen een bescheiden inkomen verwerven en (weer) een basis opbouwen van ritme, sociale contacten en zelfrespect.

Bezoek de website »

Bewonersvereniging KoKoKo

Bezoek de website »

Burenbond

Burenbond helpt mensen om het dagelijks leven zelf te organiseren. Mensen zoals u en ik organiseren vanuit zelfsturende teams in de wijk, nieuwe buren voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Bezoek de website »

Buurtteam

Vanaf april 2021 komen op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen. Amsterdammers kunnen er terecht met vragen over zorg, wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid. Zodat Amsterdammers de juiste zorg straks makkelijker kunnen vinden.

Bezoek de website »

Casa Migrante

Casa Migrante is een maatschappelijke organisatie voor spaanstalige immigranten en biedt diensten zoals taalcursussen, advies op het gebied van maatschappelijk werk en arbeid, psychologisch advies etc.

Bezoek de website »

CentraM

CentraM biedt informatie & advies, ondersteuning en cursussen aan bewoners in Amsterdam Centrum. U kunt er zonder verwijzing terecht en is kosteloos.

Bezoek de website »

Clientenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben. Denk aan chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, en iedereen met een psychische aandoening of een lichamelijk of verstandelijke beperking.

Bezoek de website »

Combiwel Buurtwerk

Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen.

Bezoek de website »

Combiwel MaDi en de Geldcoach

Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Buurtboerderij

Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ in het Westerpark is een bruisend centrum van activiteiten. De Buurtboerderij wordt gerund door vrijwilligers en klanten van De Regenboog Groep (in een dagbestedingstraject) onder begeleiding van vaste medewerkers. De Buurtboerderij is al meerdere keren door het Parool uitgeroepen tot de coolste plek van Amsterdam.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | CLIP

Het Cliënten Informatiepunt is een informatiewinkel voor de Geestelijke Gezondheidszorg. De medewerkers beantwoorden vragen van cliënten, familie, vrienden en buren, maar ook van hulpverleners.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Homeservice

Praktische dienstverlening voor en door mensen met een psychische beperking. De vrijwilligers van Homeservice weten uit eigen ervaring wat tegenslag betekent. Zij bieden graag een helpende hand, met hun hulp kan het wonen een stuk aangenamer zijn.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Informele Zorg

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Inloophuizen

De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. 

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | SCIP

Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten

SCIP is een bruisende organisatie met 13 verschillende projecten. Zowel werkprojecten als recreatieve projecten. Er is veel te doen voor mensen die in computers geïnteresseerd zijn, maar ook is er van alles te beleven op het gebied van sport, cultuur, literatuur lekker eten en nog veel meer. Je kunt er interessante mensen ontmoeten, maar ook hulp vinden voor als je bijvoorbeeld je post al weken niet meer durft te openen.

Bij SCIP zijn cliënten in eerste plaats mensen.

Bezoek de website »

Dementie Museum

Het Dementie Museum wil een plek zijn, waar mensen die op welke wijze dan ook te maken hebben met dementie, zich kunnen opladen. Door nieuwe ervaringen en inzichten kunnen bezoekers met hernieuwde energie omgaan met de gevolgen van dementie.

Bezoek de website »

Dock

DOCK helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen en is actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk.

Bezoek de website »

Doras

Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Soms loopt u ineens tegen een praktisch probleem aan. Of heeft u vraag. Bij Doras kunt u daarvoor gratis aankloppen.

Bezoek de website »

Eigen Kracht Centrale

De Eigen Kracht Centrale streeft naar een samenleving waarin mensen samen met familie, vrienden en andere bekenden (hun netwerk) de kans krijgen de regie over hun leven te houden of te (her)krijgen. Alle activiteiten staat in het teken daarvan.

Bezoek de website »

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Bezoek de website »

Exodus

Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

Bezoek de website »

Gemeente Amsterdam

Bezoek de website »

Gilde Amsterdam

Gilde Amsterdam is dé professionele vrijwilligersorganisatie in Amsterdam. De vrijwilligers, jong en oud, zetten zich in om de zelfredzaamheid en participatie van stadgenoten te versterken. 

Bezoek de website »

Howie the Harp

Howie the Harp is een opleidingscentrum tot ervaringsdeskundige.
Er wordt gewerkt vanuit het ‘peer-to-peer’-concept: mensen met een psychiatrische geschiedenis zetten hun levenservaring en talenten in om elkaar te ondersteunen in hun herstel. De deelnemers worden getraind om zelf controle te houden over hun welzijn en opgeleid om te functioneren als professional in de sociale hulpverlening.

Bezoek de website »

Humanitas Amsterdam

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van de projecten, variërend van het doorbreken van eenzaamheid en van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

Bezoek de website »

HVO-Querido

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam die kwetsbare burgers ondersteunt, zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan.

Bezoek de website »

IGPB

Het Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid richt zich op empowerment van mensen die een beroep doen op zorg of op maatschappelijke diensten. Dat doen ze met onderzoek, kennis, concrete toepassingen en trainingen. Uitgangspunt is altijd om mensen zelf actief te betrekken bij de werkzaamheden.

Bezoek de website »

IJsterk Welzijn

IJsterk stimuleert, ontwikkelt en verbindt mensen, buurtbewoners, vrijwilligers, senioren en mensen met een beperking (van welke aard dan ook) om contact te leggen met anderen.

Bezoek de website »

Kerk en Buurt Westerpark

Kerk en Buurt is een vrijwilligersorganisatie en wil de leefbaarheid en de samenhang in de buurten vergroten, met oog voor de eigenheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers.

Bezoek de website »

Kezban

Vanaf haar oprichting is Stichting Kezban benaderd door allochtone slachtoffers van huiselijk geweld met vragen om hulp of advies. De stichting is geen hulpverlenende instelling, maar tracht door haar adviezen een brug te slaan tussen hulpvragers en de reguliere hulpverlening.

Bezoek de website »

Kuria

Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.

Bezoek de website »

Kuria OGGZ

Buddyzorg Kuria is i.s.m. het Leger des Heils Amsterdam, opgestart voor cliënten vanuit de maatschappelijke opvang. Kuria koppelt Buddy’s aan twee soorten cliënten: mensen met een levensbedreigende ziekte en mensen die (weer) een zelfstandig leven willen opbouwen.

Bezoek de website »

Landelijk Steunpunt Thuis Administratie

Thuisadministratie is ondersteuning bij het ordenen en op orde houden van de financiële administratie. Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) informeert, adviseert en stimuleert gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, hulpvragers en vrijwilligers.

Bezoek de website »

Leger des Heils

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam is een professionele organisatie met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn. Hierbij is de deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers en vrijwilligers van cruciaal belang.

Bezoek de website »

Markant

Markant, Centrum voor Mantelzorg is het steunpunt voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam voor professionals. Markant biedt mantelzorgers ondersteuning waar dat kan.

Bezoek de website »

Oranjefonds

Participe Amstelland

Vita is een laagdrempelige organisatie voor ouderen advies, psychosociale hulpverlening en maatschappelijke ondersteuning.

Bezoek de website »

Philadelphia

Verstandelijke beperking, begeleiding bij wonen, werken, dagbesteding.

Bezoek de website »

Protestantse Diaconie Amsterdam

De diaconie ondersteunt en initieert nitiatieven en projecten, gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten en vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum. Daarnaast zet de diaconie projecten op gericht op de sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Bezoek de website »

PuurZuid

PuurZuid zet zich in voor elke inwoner van Amsterdam Zuid die vragen heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. PuurZuid is actief op een breed terrein: van hulp bij het invullen van formulieren tot volledige verzorging in een wooncentrum of complexe zorg thuis.

Bezoek de website »

RCOAK

Recogin

The Representative Council of Ghanaian Organizations in the Netherlands (RECOGIN) is an umbrella organization embracing about 48 Ghanaian Self-Organizations and churches. 

Bezoek de website »

Roze Buddyzorg

Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam is er voor de roze doelgroep (homosexuele mannen, lesbische vrouwen, bisexuelen en transgenders, afgekort HLBT), die tijdelijk wat hulp nodig hebben.

Bezoek de website »

Samen Vooruit

Samen Vooruit is een buurtinitiatief voor het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners, door middel van co-creatie met bewoners, professionals en gemeente op gezamenlijke buurtprogramma’s. In samenwerking met Samen Vooruit ontwikkelt de Vrijwilligersacademie een leerlijn voor vertrouwenspersonen in Oost.

Bezoek de website »

School ‘s Cool

School ‘s Cool begeleidt twaalfjarigen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Zowel leerlingen als ouders krijgen te maken met grote veranderingen. School’s cool beschikt over mentoren die brugklassers op een verstandige manier ondersteunen bij deze stap.

Bezoek de website »

Sigra

SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken in de gezondheidszorg en welzijn in de regio Groot Amsterdam.

Bezoek de website »

Stichting Eropaf!

Stichting Eropaf! is een kleine slagvaardige organisatie die de professionele oriëntatie op de leefwereld van burgers en het opereren in de frontlinies van de samenleving wil stimuleren.

Bezoek de website »

Stichting Hudsonhof

De Hudsonhof wil een bijdrage leveren aan het zo zelfstandig mogelijk laten wonen van ouderen in de Amsterdamse wijk de Baarsjes.  

Bezoek de website »

Stichting Mentorschap Amsterdam

Stichting Mentorschap Noordwest-Holland, is een onafhankelijke Stichting die zorgt voor opleiding en begeleiding van vrijwillige mentoren en bemiddeling bij aanvraag van het mentorschap.

Bezoek de website »

Stichting Porticus

Stichting Talentcoach

Talentcoach verbindt twee werelden in een stad met elkaar. Deze ontmoeting stimuleert persoonlijke groei, vergroot het aanwezige talent en is vooral een verrijkende ervaring. Talentcoach werft, selecteert en traint hoogopgeleide professionals en koppelt hen als coach aan een kwetsbare stadsgenoot.

Bezoek de website »

SYVNL

Syrian Volunteers Netherlands – is een kleine non-profit, niet-religieuze, niet-politieke organisatie met grote doelen. Samen met onze partners, NGO’s, non – profit en lokale initiatieven, streven wij ernaar om mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te ondersteunen, om zo bij te dragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van vrijwilligers.

Bezoek de website »

Team ED

TEAM ED heeft als doelstelling het verbeteren van zorg- en dienstverlening door de professionele inzet van ervaringsdeskundigen. TEAM ED levert ervaringsdeskundigen voor tal van opdrachten in het sociale domein.

Bezoek de website »

VenZo

Stichting Vrijwilligers en ZO, kortweg Venzo, is het ontwikkeling en ondersteuningspunt voor vrijwilligerswerk in Amsterdam Zuidoost.

Bezoek de website »

ViiA Uitzendbureau voor vrijwilligers

ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost. Dankzij jarenlange ervaring is ViiA een specialist in het matchen van vraag en aanbod. Met een gevarieerd aanbod van vrijwilligerswerk en de persoonlijke contacten met onze vrijwilligers hebben wij al vele succesvolle matches kunnen maken.

Bezoek de website »

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Vrijwilligers Centrale Amsterdam helpt je aan leuk & zinvol vrijwilligerswerk, ondersteunt vrijwilligersorganisaties, geeft advies, trainingen & workshops & maakt je wegwijs in de stad.

Bezoek de website »

VSB fonds

Wegwijs in Schuldhulp

Financiële problemen bij cliënten hebben invloed op je werk als maatschappelijk hulp- en dienstverlener, ook wanneer je hen op andere gebieden ondersteunt. De training Wegwijs in Schuldhulp helpt je hen beter te helpen.

Bezoek de website »

Zielhuis uitvaart

Zielhuis Uitvaart ondersteunt een persoonlijke uitvaart, inspireert over uitvaarten en staat daarmee stil bij het leven. Omdat het leven altijd voelbaar en zichtbaar mag zijn in een afscheid.

Bezoek de website »

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Zilverenkruis is een zorgverzekeraar en staat voor goede zorg dichtbij. Door de samenwerking met zorgverleners en gemeenten weten zij wat er leeft.

Bezoek de website »
Site by Alsjeblaft!