terug

Nieuws

woensdag 10 juni 2015

Oproep vervolgonderzoek

Wilt u als vrijwilliger die respijtzorg biedt deelnemen aan het onderzoek ‘Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties’? Neem dan contact op met Yvette Wittenberg, via e-mail of 06 211 56 085.

Speciaal voor vrijwilligers die mantelzorgondersteuning bieden, is er een focusgroep. Dat is een groepsinterview, gepland op:

  • 26 juni van 13.00 – 15.00 uur (kan eventueel verplaatst worden indien nodig).

Algemene informatie

In 2014 heeft het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van de gemeente Amsterdam, het rapport ‘Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties’ geschreven. Het onderzoek is specifiek gericht op ‘complexe zorgsituaties’, waarin de mantelzorger persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp biedt. We zoeken daarom (liefst) vrijwilligers die respijtzorg bieden in dergelijke situaties.

In het rapport staat in hoeverre mantelzorgers die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp bieden aan een naaste behoefte hebben aan verschillende vormen van respijtzorg. Op basis van 209 door deze mantelzorgers ingevulde enquêtes bleek dat deze groep zich vaker dan andere mantelzorgers zeer zwaar of zelfs overbelast voelt. Slechts een kwart van deze mantelzorgers gaf aan zelf hulp te krijgen en het is dan ook niet verwonderlijk dat juist deze groep mantelzorgers vaker behoefte heeft aan diverse vormen van respijtzorg, zoals respijtzorg aan huis door de inzet van een vrijwilliger.

Uit het onderzoek bleek ook dat de behoefte die mantelzorgers hebben aan respijtzorg, verschilt per zorgvraag. Dit onderstreept weer eens het belang van maatwerkvoorzieningen om mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Het onderwerp respijtzorg staat binnen de gemeente Amsterdam hoog op de agenda. De gemeente is daarom samen met SIGRA, het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam (onderdeel van Markant) en het Platform Mantelzorg Amsterdam (onderdeel van Cliëntenbelang Amsterdam) het project ‘Oog voor mantelzorgers in complexe zorgsituaties’ gestart. Het doel van de projectgroep is om de vraag naar en het aanbod van respijtzorgvoorzieningen nader tot elkaar te brengen, zodat mantelzorgers op een voor hun passende manier gebruik kunnen maken van die respijtzorgvoorzieningen.

In het kader van dat project heeft de gemeente het lectoraat Community Care verzocht om een vervolgonderzoek te starten waarin nader onderzocht wordt wat de concrete wensen van deze groep mantelzorgers zijn ten aanzien van respijtzorgvoorzieningen. Het lectoraat zal daarom – in samenwerking met de projectgroep in juni (groeps)gesprekken organiseren met mantelzorgers die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp bieden aan een naaste én met vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij het aanbod van respijtzorg in de gemeente Amsterdam. De bevindingen uit het onderzoek zullen door de projectgroep worden gebruikt om te komen tot afstemming van formele en informele organisaties rondom het leveren van respijtzorg.

Wilt u als vrijwilliger die respijtzorg biedt deelnemen aan het onderzoek? Neem dan contact op met Yvette Wittenberg, via y.wittenberg@hva.nl of 06 211 56 085. Het rapport ‘Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties’ is te downloaden via www.hva.nl/communitycare .

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!